USLOVI KORIŠĆENJA

Verzija: 1.0

Datum: 01.06.2022. godine

(“USLOVI”)

Ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu Uslovi), sa svim potencijalnim izmjenama, odnose se na korišćenje Konfidi mobilnog novčanika (u daljnjem tekstu: Aplikacija), softvera kreiranog za digitalizaciju loyalty i popust kartica i olakšavanje trgovine.

Pristupom, otvaranjem naloga ili korišćenjem Aplikacije potvrđujete i slažete se da ste pročitali, razumjeli i složili se sa dolje navedenim uslovima i odredbama.

Sve izmjene Uslova će biti pravovremeno objavljene na sajtu servisa “Konfidi.me”, sa primjerenim rokom stupanja na snagu od dana objavljivanja, te je Korisnik dužan da provjerava i da bude upoznat sa svim izmjenama Uslova.

DEFINICIJE

“Konfidi”, “mi” ili “naš” označava društvo sa ograničenom odgovornošću Konfidi, sa sjedištem u Podgorici, koje je registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore.

“Aplikacija” podrazumijeva izvorna softverska rješenja kreirana za digitalizaciju loyalty i popust kartica, prilagođena za Apple i Android prenosne uređaje. Koristi se za izradu digitalnih kopija loyalty kartica, izradu novih digitalnih kartica i prikazivanje analitike potrošnje korisnicima.

“Korisnik” ili „Korisnici“ je pravno ili fizičko lice koje ispunjava kriterijume predviđene ovim Uslovima korišćenja, koji je pročitao i razumio Uslove i sa njima se u potpunosti složio prilikom registracije.

OPSEG I VRSTE USLUGA

Konfidi aplikacija se koristi za izradu digitalnih kopija loyalty kartica, izradu novih digitalnih kartica i prikazivanje analitike potrošnje korisnicima.

Aplikacija se preuzima sa App Store-a za korisnike iOS operativnog sistema, odnosno sa Google Play store-a za korisnike Android operativnog Sistema.

Preuzimanjem i instalacijom aplikacije, Korisnik se obavezuje da sadržaj Aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

OBIM PRAVA

Korisnik koristi Aplikaciju isključivo na svoj rizik. Korišćenjem sadržaja Aplikacije korisnik prihvata sve rizike koji mogu da nastanu iz njegovog korišćenja.

Korisnik ne smije dijeliti ili učiniti Aplikaciju dostupnom trećim stranama (osim u mjeri u kojoj to dopuštaju Uslovi), te da bez prethodnog pristanka Konfidi d.o.o, prodavati, iznajmljivati, posuđivati ili na drugi način distribuirati aplikaciju.

Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da bilo koje treće lice ne dođe u posjed uređaja na kome je Aplikacija instalirana, kao i da nikome neće omogućiti neovlašćeno upoznavanje sa njegovim ličnim nalogom na mobilnim aplikacijama.

Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

Kršenja gore navedenih obaveza, kao i pokušaj takvog kršenja, mogu biti predmet krivičnog gonjenja i štete.

Sva prava koja nijesu izričito data su zadržana.

ZAŠTITA PODATAKA

Za korišćenje funkcionalnosti aplikacije, potrebna je prethodna registracija od strane Korisnika. Obrada podataka Korisnika za funkcionalnost same aplikacije obavlja se na osnovu pristanka.

Korisniku se nakon instaliranja mobilne aplikacije, u toku procesa kreiranja korisničkog naloga, prikazuju Uslovi korišćenja i Politika privatnosti. Korisnik je dužan da ih pročita, razumije i da se sa njima saglasi, kao i da, prije početka korišćenja aplikacije, ukoliko je saglasan, dâ svoju saglasnost obilježavanjem predviđenog polja, kao i da dâ svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti koje unosi u aplikaciju.

Unoseći svoje lične podatke u aplikaciju, Korisnik pristaje na obradu ličnih podataka u skladu sa Politikom privatnosti i ovim Uslovima.

Korisnik se pristupom, otvaranjem naloga i korišćenjem Aplikacije izričito saglašava sa tim da Konfidi prikuplja, čuva i obrađuje prikupljene podatke, radi preciznijeg informisanja samog korisnika o statistici potrošnje, u svrhe marketinških i prodajnih aktivnosti, u svrhe korisničke podrške, kao i u svrhe segmentacije Korisnika usluga, istraživanja i analize tržišta.

Prihvatanjem Uslova korišćenja, Korisnik daje saglasnost za primanje obavještenja (notifikacija).

Data saglasnost iz prethodnog stava može se u bilo koje doba opozvati. Možete iskoristiti otkazivanja i prigovaranja, kontaktirajući nas. Imajte na umu da ćemo od vas možda tražiti da potvrdite svoj identitet prije nego što odgovorimo na takve zahtjeve. Ako podnesete zahtjev, mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo što je prije moguće.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Konfidi d.o.o. neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja povezanog s Aplikacijom ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika.

Konfidi d.o.o, kao i njeni zapošljeni, predstavnici, partnerske kompanije, licencirani predstavnici, agenti Kompanije ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, izradi, promociji ili koja na drugi način čine Aplikaciju i sadržaj aplikacije dostupnim, nijesu materijalno odgovorni za bilo kakvu kaznenu, posebnu, indirektnu ili posljedičnu štetu (I) koja na bilo koji način može nastati korišćenjem Aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korišćenjem ove Aplikacije, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja Aplikacije, te za (III) bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Aplikacije.

Konfidi d.o.o. ne može garantovati, te ne može snositi nikakvu vrstu odgovornosti za sljedeće situacije:

  • da prilikom korišćenja Aplikacije neće biti grešaka i/ili da će ista funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
  • Ukoliko je došlo do zloupotrebe Aplikacije od strane trećih lica.

Konfidi d.o.o. zadržava pravo da ukine Aplikaciju i promijeni njen sadržaj. Konfidi d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu tim promjenama.

PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

Softversko rješenje/algoritam Aplikacije, kao i prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava) koja se odnose na sadržaj i informacije kao i materijal na Aplikaciji i baze podataka, u isključivom su vlasništvu Konfidi d.o.o.

Konfidi d.o.o. zadržava vlasništvo nad svim pravima intelektualne svojine na softveru, algoritmu, žigovima, dizajnu (uključujući infrastrukturu) Aplikacije i Korisnici i treća lica nemaju pravo da kopiraju ili djelimično preuzimaju, postavljaju hiper linkove i linkove po dubini platforme, objavljuju, promovišu, reklamiraju, integrišu, kombinuju ili na neki drugi način koriste sadržaj sa Aplikacije ili naš brend bez izričite pisane saglasnosti Konfidi d.o.o. Bilo kakvo nezakonito korišćenje Aplikacije ili korišćenje suprotno ovim Uslovima smatraće se povredom naših prava intelektualne svojine, pod prijetnjom materijalne i krivične odgovornosti za takvog korisnika.

OSTALE ODREDBE

Ovi uslovi i odredbe i njihovo tumačenje, kao i pružanje usluga Konfidi d.o.o, podliježu i u saglasnosti su sa zakonima Crne Gore. Ukoliko je bilo koja tačka ovih Uslova sada ili ubuduće nevažeća, neprimjenljiva ili neobavezujuća, i dalje će važiti sve ostale tačke.

Na sve međusobne odnose između Konfidi d.o.o. i Korisnika koji nijesu uređeni ovim Uslovima korišćenja primjenjuju se pozitivni propisi Crne Gore.

IZMJENE OVIH USLOVA KORIŠĆENJA

S vremena na vrijeme, možemo ažurirati naše Uslove korišćenja. Obavijestićemo vas o bilo kojoj promjeni objavljivanjem novih Uslova korišćenja na ovoj stranici. Prethodno ćemo vas obavijestiti putem e-pošte i/ili istaknutog obavještenja u okviru naše Usluge da promjena stupa na snagu i ažuriraćemo datum kod stavke “Zadnje ažuriranje” na početku ovih Uslova korišćenja. Savjetujemo vam da povremeno pregledate ove Uslove korišćenja radi izmjena. Izmjene ovih Uslova korišćenja stupaju na snagu datumom objavljivanja na ovoj stranici.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja o ovim Uslovima korišćenja, možete nas kontaktirati e-poštom: [email protected]

Konfidi mobilni novčanik je proizvod Konfidi d.o.o. ©2022 Sva prava zadržana.